е****@*@*@*@*@**ееее е  
 i       е*е****@*@*ina*@@@*@*@*@*@** е  
 n      е*е**@*@*@Happy*Birthday@*@*@*@*ее  
 a     ее**@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@**е* 
      е****@*@*@*@*19990918@*@*@*@*@*@*@*@** 
 H    е******@*@*@*@***@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@ 
 A   еее******@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@  
 P   е****@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@@@@@** 
 P   ***@*@*@*@*@*@*@***@*@*@*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*@ 
 Y   ***@@@*@********е*е****@*@*@*@@@@@@@@@@@@@@@*@ 
    ***@*@е*ее еееее е е ееее****@@@@@@@@@@@@@@@*@ 
 B   **@@е*ееееееееееее ееееее******@@@@@@@@@@@@@*@ 
 I   е*@@еееееееееееее**@@@*@*@*@***@@@@@@@@@@@@@*@ 
 R   **@@*@@@@@*@*****@*@е*е******@*@*@@@@@@@@@@@*@ 
 T    *@*@*****@**ее*@***@@@@@*@*@***@@@@@@@@@*@*@ 
 H    *****@***@е* е**е*е*****е*е****@@@@@@@@@*@*@ 
 D    еееее*е*ееее ее*еее*е*еееееее***@@@@@@@@*@  
 A    е*ееееееееее е**ееее ееееее****@@@@@@@*@** 
 Y     ееееееее е ее*е*ее ееее*е****@@@*@*@***@ 
      е*еееееее*е*е***еееееее****@*@@@******е* 
 G     **е*ееее*@*@@@е*еееее******@*@*@е***@@ 
 O     **е*ееееееееееее ее*е******@*@@@*@@@@@ 
      ****еее**@*@е*еееее********@*@@@@@@@ее 
 A     е*е**@*@@@@@*@*@***********@@@@@@@@@*@ 
 H      ******еееее**************@@@@@@@*@*@*@ 
 E      *******@*@*@***********@@@@@@@@@*@*@** 
 A       ****е*е************@@@@@*@@@@@*@*@@@ 
 D        ***************@*@@@*@*@*@*@@@  **е* 
 !        *@*@*@*****@*@@@@@@@*@*@*@ е*   е**@ 
        *****@*@@@@@@@@@@@@@@@*@@@*@      е* 
       *@********@@@@@@@@@@*@@@ **         е
      *@*@*@@@е****@@@@@@@@@@@  е          
     *@**е***е*ее@@@@*@@@*@@@**